Ansöka om bygglov

Så ansöker du om bygglov

Ett bygglov är en förutsättning för att du ska få bygga nytt, bygga till, väsentligt ändra en byggnads funktion – förvandla exempelvis ett garage till ett beboeligt rum – och för att ändra i bärande konstruktioner. Dessutom kan det krävas bygglov inom detaljplanerade områden för att väsentligt ändra karaktär på huset – exempelvis genom att dramatiskt byta en färg eller sätta upp stora ljusskyltar.

Det finns undantag från bygglov och det senaste tillskottet på den listan är det så kallade Attefallshuset. Ett Attefallshus går att bygga i – numera – 30 kvm och med en höjd mellan mark och taknock på 4 meter. Syftet med den byggnaden – som fått namnet av den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall – var bland annat att minska på bostadskrisen. Genom att få möjlighet att bygga ett Attefallshus, fullt inrett och med vatten, el och avlopp, så skulle en husägare kunna hyra ut det till någon med behov av en bostad. Den snabba proceduren i samband med Attefallshus skulle få fler att bygga. Ännu är det lite tidigt att utvärdera effekten, men klart står att attefallshuset alltså inte behöver bygglov och att det därigenom handlar om lite enklare process med mindre byråkrati än vid byggnationer av annat. Till protokollet ska emellertid föras att ett attefallshus kräver ett godkännande från Byggnadsnämnden innan det får resas.

Bygglov då – hur ansöker man om det och vad ska man tänka på? Vi går igenom detta genom några punkter:

  • Det första du ska göra är att ringa till Byggnadsnämnden i den kommun du bor i. Förklara projektet och se om det överhuvudtaget kommer att kräva ett bygglov. Att börja i andra änden – bygga först och höra efter sedan – kan straffa sig. Dels i form av ett vite och dels i form av att du tvingas riva det du byggt. Ring och hör dig för!
  • Ansökan om ett bygglov sker till Byggnadsnämnden och den ska alltid vara skriftlig. Viktigt är att ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som nämnden behöver för att kunna fatta ett beslut. Tänk på att det kan finnas en fördel i att låta exempelvis en arkitekt – eller en van snickare – göra dina ritningar så att de verkligen är korrekta. Blanketterna finns på Kommunkontoret och det finns, i vissa fall, även möjligheten att ansöka via E-tjänster. I samband med att bygglovsansökan skickas in ska det även finnas en kontrollansvarig angiven. En KA är den som säkerställer att byggnationen sker i enlighet med de lagar, regler och föreskrifter som finns och det är hen som upprättar kontrollplanen som A) ska godkännas och B) ska följas. Du väljer KA, men viktigt är att denne är certifierad och obunden – det får inte vara exempelvis en nära släkting till dig.
  • Första granskningen. Så fort din ansökan kommit in så sker en första granskning av densamma. Här kommer vikten av rätt ritningar in i bilden. Bedöms dina ritningar vara av en bristande kvalitet så kan du erläggas att göra om- eller komplettera din ansökan. Det är tidskrävande och, i många fall, helt onödigt. Gör rätt från början och prövningen sker smidigare.
  • Mottagningsbevis. Du får ett skriftlig bevis på att din ansökan är mottagen. I detta finns även information kring hur lång tid det tar – och vilket avdrag som kan ske på kostnaden om tidsfristen löper ut – samt hur du eventuellt går vidare med en överklagan.
  • Prövning sker. Vid en prövning så ser byggnadsnämnden om din tilltänkt byggnation passar in i detaljplanen eller i områdesbestämmelser. Utöver detta prövas även om byggnaden har rätt form, om den är lämplig funktionellt, om den har rätt färg- och materialverkan samt om den är anpassad för personer med exempelvis funktionshinder. Skulle det ligga utanför en detaljplan så prövas om platsen i fråga är lämplig att bygga på. Tiden då? Tio veckor från det att du lämnade in din bygglovsansökan är normalt. I vissa fall kan ytterligare tio veckor behövas – detta för att ytterligare kunna undersöka och pröva vissa saker. Maximalt 20 veckor ska en prövning ta.
  • Beslut tas om ditt bygglov. Om alla krav uppfylls så erhåller du ett bygglov. Om inte så får du ett avslag. Vid ett godkännande så sker också en kungörelse från Byggnadsnämnden i syfte att informera grannar och andra som kan beröras av beslutet. Detta sker via Post- och Inrikestidningar samt genom meddelanden av det mer personliga slaget – som post i brevlådan exempelvis. Grannar och berörda – delgivna – har tre veckor på sig att överklaga. Icke-delgivna har fyra veckor på sig att lämna in en eventuell överklagan. Om ingen sådan kommer in så vinner beslutet laga kraft.
  • Teknisk samråd. Innan ett startbesked ges så hålls ett teknisk samråd där nämnden går igenom kontrollplan, planering och organisering samt tittar närmare på alla handlingar i övrigt. Skulle ett tekniskt samråd visa sig vara onödigt att hålla för just din specifika åtgärd så ges du ett startbesked direkt.
  • Startbesked. Innan du får börja bygga så ska du erhålla ett startbesked. Börjar du innan detta så kan du tvingas betala en byggsanktionsavgift. I startbeskedet är kontrollplanen fastställd.
  • Arbetsplatsbesök. Minst en gång under din byggnation så kommer byggnadsnämnden att genomföra ett arbetsplatsbesök för att se hur allting förflyter. Detta/dessa besök protokollförs.
  • Slutsamråd och slutbesked. Som avslutning så hålls – om nödvändigt – ett slutsamråd där byggnadsnämnden går igenom din åtgärd och ser över att exempelvis kontrollplanen har följts. Efter detta lämnas ett slutbesked som innebär att du kan börja använda dig av det du byggt. Finns det små brister kan du erhålla ett slutbesked, men då med en förbindelse i att dessa åtgärdas. Handlar det om alltför stora brister kan du nekas ett slutbesked och tvingas åtgärda dessa innan du kan börja använda dig av byggnationen i fråga.

Där hade vi några samlande punkter kring hur processen kring ett bygglov ser ut. De flesta kan se att det handlar om en ganska lång sträcka från start till mål. Ett tips är att ansöka i god tid. Planerar du att bygga någonting under sommaren så kan du inte skicka in en bygglovsansökan i början av juni och tro att allt ska lösa sig. Se till att du har ditt startbesked klart så fort de första tecknen på sommarens ankomst visar sig.

Priset för bygglov då? Svaret är att det inte finns något bra svar. Alla kommuner tar ut olika avgifter för bygglov. I vissa fall är det gratis – i andra så kan det handla om väldigt mycket pengar. I snitt så kan man emellertid se att avgiften för ett bygglov ligger på ungefär 20.000 kronor. Här ska vi också påpeka att storleken på byggnationen också är avgörande för hur stor kostnad ett bygglov för med sig. Ju större byggnation, desto högre nota för bygglovet i fråga. Ett bra första steg är att alltid kontakta Byggnadsnämnden i den kommun du bor i. Där finns svaren du behöver!